รับตรง59 ประเภทโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคปกติ จ.-ศ.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมการผลิต
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคสมทบ ส.-อา.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องกล
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ภาคปกติ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ภาคสมทบ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ภาคปกติ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ภาคสมทบ
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • โควตาเรียนดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาชาวิชากำหนด
  • โควตากิจกรรมดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.6) และ 2.75 (ปวช.)
   • มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคปกติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • โควตาเรียนดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • โควตากิจกรรมดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคสมทบ
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • โควตาเรียนดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาชาวิชากำหนด
  • โควตากิจกรรมดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรต่อเนื่อง
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • โควตาเรียนดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาชาวิชากำหนด
  • โควตากิจกรรมดี
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาชาวิชากำหนด
   • มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ หรือยื่นตนเอง ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 27)
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์