รับตรง59 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช 10 คน
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 15 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 10 คน
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 คน
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 15 คน
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัคร ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานต่างๆ จัดส่งมายังคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์