รับตรง59 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • การสอนภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 1,650 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: