รับตรง59 +ทุน เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

รับตรง59 +ทุน เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ ประเภทเรียนดี

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • การสอนภาษาจีน
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • จำนวน 133 ทุน

สาขาที่เปิดรับ ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

 • ไม่ระบุจำนวนทุนขึ้นกับความสามารถของนักเรียน และสถาบันฯ

สาขาที่เปิดรับ ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์

 • จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • หลักสูตรครุศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในลำดับ 10% แรกของสถานศึกษา
  • สถานศึกษา ส่งจำนวนสมัครได้ไม่เกิน 7 คน
  • (หน้า 9)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ยูโด คาราเต้โด เทเบิลเทนนิส เปตอง แฮนด์บอล กรีฑา มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ฟุตซอล หรือกีฬาประเภทอื่นที่มหาลัยเหตุสมควร
  • สถานศึกษา ส่งจำนวนสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน
  • (หน้า 9)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ดนตรีไทย-สากล-พื้นบ้าน-ลูกทุ่ง การร้องเพลง-สากล-ลูกทุ่ง-หมอลำ-ร่วมสมัย นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย-นาฏศิลป์พื้นบ้าน
  • สถานศึกษา ส่งจำนวนสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน
  • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: