รับตรง59 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2559

รับตรง59 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (ยื่น GAT/สอบข้อเขียน)
  • (หน้า 9)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (สอบข้อเขียน)
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (สอบข้อเขียน)
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  • (สอบข้อเขียน)
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
  • (ยื่นเกรด/ยื่น GAT/สอบข้อเขียน)
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • ประเภท 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • ประเภท 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กำลังศึกษาในโรงเรียนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
 • ประเภท ทั่วประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 315 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์