รับตรง59 เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2559

รับตรง59 เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
   • การสอนภาษาจีน
   • การศึกษาพิเศษและภาษาไทย
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • การประถมศึกษา
   • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการกีฬา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • สถิติศาสตร์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการการผลิต
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมระบบอาคาร
   • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการการผลิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม-เทียบโอน
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
   • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม-เทียบโอน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • การจัดการงานช่างและผังเมือง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต-เทียบโอน
   • การจัดการงานช่างและผังเมือง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรี-ดนตรีสากล
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • สาระสนเทศศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทยการสื่อสาร
   • เทคโนโลยีดนตรี
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
   • ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • วิจิตรศิลป์
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • บริหารการเงิน
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการ-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
   • บริหารธุรกิจการเกษตร
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • การพยาบาลสัตว์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   • เกษตรศาสตร์-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร-เทียบโอน
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปีสุดท้ายของ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนอยู่ในระดับตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 8)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปีสุดท้ายของ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของแต่ละแผนการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หรือความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
  • (หน้า 12)

จำนวนรับ

 • รวม 2,255 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ-เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: