รับตรง59 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน 2558 – 18 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • (หน้า 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 113 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน-เฉพาะคณะครุศาสตร์ฯ
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์