รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาตะวันออก
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 538 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน-เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ฯ
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์