รับตรง59 กลุ่มจังหวัดสนุก มหาวิทยาลัยนครพนม 2559

รับตรง59 กลุ่มจังหวัดสนุก มหาวิทยาลัยนครพนม 2559

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • นิติศาสตร์
  • ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการกีฬา
   • นิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การบริหารการบิน
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เทคโนโลยีพลังงาน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์)
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์)
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง)
   • เครื่องจักรกลเกษตร
   • เทคโนโลยีอาหาร
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 443 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป-บางสาขาวิชา
 • สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก-บางสาขาวิชา
 • สอบวัดแววความเป็นครู-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: