รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
   • ศิลปศึกษา
   • สังคมศึกษา
  • (หน้า 6, 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทยธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • พัฒนาชุมชน
   • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • จิตรกรรม
   • ดนตรีสากล
  • (หน้า 7, 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • การจัดการภัยพิบัติ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • (หน้า 8, 12)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การตลาด (เรียน 3 ปี, ฝึกงาน 1 ปี)
   • การจัดการทั่วไป
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเงินการธนาคาร
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการค้าปลีก
   • ธุรกิจการเกษตร
   • การจัดการธุรกิจอาหาร
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารมวลชน
   • การประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 9, 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • ธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ-การจัดการโรงแรม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10, 14)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 10, 14)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10, 14)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7, 11)

จำนวนรับ

 • รวม 3,139 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบทักษะ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: