รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 26 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6) 2.25 ขึ้นไป
  • เป็นผู้มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) 2.5๐ ขึ้นไป หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร

  • สมัครออนไลน์ที่ https://reg.mfu.ac.th/wregistrar/quotaspitcs56.aspx

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์