รับตรง59 ระเบียบการ มหิดลรับตรง ม.มหิดล 2559

รับตรง59 ระเบียบการ มหิดลรับตรง ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบมหิดลรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 10)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการวิทยาเขต
  • กลุ่มกาญจนบุรี
  • กลุ่มนครสวรรค์
  • กลุ่มอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
  • (หน้า 16)
 • โครงการพื้นที่
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
  • โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี)
  • โครงการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • โครงการโรงเรียนอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
  • โครงการพัฒนาวิศวกร
  • โครงการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  • โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
  • โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต-เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • (หน้า 16)
 • โครงการพิเศษ
  • โครงการศรีตรังทอง
  • โครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • โครงการพยาบาลเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • โครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
  • โครงการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • โครงการพัฒนาเภสัชกร
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น
  • โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล
  • โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • โครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการสำหรับเยาวชน
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านภาษาอังกฤษ
  • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • (หน้า 18)
 • โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
  • รับตรงทั่วประเทศ 1190 คน
  • (หน้า 21)
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
  • (หน้า 22)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต
  • (หน้า 38)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
   • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 41)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 46)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • (หน้า 49)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • โครงการ พสวท. (หน้า 50)
   • โครงการศรีตรังทอง (หน้า 54)
   • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (หน้า 56)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคนิคการแพทย์
   • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 57)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 60)
 • คณะกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • กิจกรรมบำบัด
  • (หน้า 64)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้มีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ประสบการณ์ทางวิชาชีพ)
  • (หน้า 67)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 72)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 75)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • (หน้า 76)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • (หน้า 80)
 • ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • ธรณีศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 83)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 90)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศาสนศึกษา
  • (หน้า 93)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 95)
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เวชระเบียน
  • (หน้า 96)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ ม.มหิดล
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 98)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ระบุว่า รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และ/หรือรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2559
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละ สาขาวิชากำหนด และโครงการกำหนด
 • สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น และหากสมัครในระบบรับตรงมหิดลเพื่อชาวชนบทแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรงได้
 • (หน้า 25)

จำนวนรับ

 • รวม 2,148 คน
 • (หน้า 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ยื่นผลการสอบ PAT (บางสาขาวิชา)
 • สอบวิชาเฉพาะ (บางสาขาวิชา)
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: