รับตรง59 โควตาภาคเหนือ ศิลปกรรม, สถาปัตย์ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 โควตาภาคเหนือ ศิลปกรรม, สถาปัตย์ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์รอบ รอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม 48 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 24 คน
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์ 96 คน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 48 คน
  • เซรามิก 24 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบสื่อสาร 24 คน
  • สิ่งทอและเครื่องประดับ 48 คน
  • ออกแบบอุตสาหกรรม 48 คน

คุณสมบัติ

 • สามารถสมัครได้เป็น 1 ประเภทเท่านั้น
 • ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี
 • โควตาช้างเผือก
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 – 2.99
 • โควตานักกีฬา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • เป็นนักกีฬาของโรงเรียน หรือของสมาคมกีฬาอาชีพ
 • โควตานักดนตรี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสากล เช่น กลองชุด กีตาร์เบส กีตาร์คีย์บอร์ด เครื่องเป่าทองเหลือง
  • มีความสามารถร้องเพลงไทย-สากล
 • โควตากิจกรรมดี จริยธรรมเด่น
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • เป็นผู้ทำงานให้กับโรงเรียน มีจิตสาธารณ ะและได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กร
  • มีความประพฤติเรียบร้อยมารยาทดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์