โครงการรับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

จำนวนรับ

  • ประมาณ 120 คน (สาขาวิชาละ 30 คน)

วิธีสมัคร

  • การสมัครผ่านระบบ Online เท่านั้นที่ http://psy.educationregister.com

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์