รับตรง59 โควตาภาคเหนือ คณะวิศวะ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 โควตาภาคเหนือ คณะวิศวะ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ : 15 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต : 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558
 • สมัครด้วยตนเอง : 10 – 10 พฤศจิกายน 2558

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหกา
  • รวิศวกรรมเหมืองแร่

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับ ปวส. (รับวุฒิ ปวช.)

 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างยนต์
 • ช่างโลหะ
 • ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือปวส. ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตการศึกษาภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี
 • ม.6/ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ปวส. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัครได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ในกรณีที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น กีฬา วิชาการ กิจกรรม โดยรางวัลที่ได้รับไม่เกิน 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เว็บไซต์