รับตรง59 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-นานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2, 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (IBT) TU-GET หรือ IELTS
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ฟิสิกส์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 โดยไม่มีรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งติด 0 หรือ F
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 18 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน เคมีและชีววิทยา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์