รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2559

รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม 2558 – 14 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • ประเภทโควตา 25 คน
  • ประเภททั่วไป 150 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภททั่วไป
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
  • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 2559 รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ประเภทโควตา
  • ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่
   • โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
   • โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
   • โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
   • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
   • โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
   • โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
   • โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
  • หรือ เป็นบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รับราชการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต่อเนื่อง รวมขณะเป็นราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับรองบุตรไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • หรือ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย หรือสำนักการแพทย์ โดยสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
  • หรือ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 175 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2, 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6