TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง59 +ทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม-FIBO บางมด 2559

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีผลงานโดดเด่น มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากกว่า 10 ทุน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

 • กำหนดการ
  • รับสมัคร : 5 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558
  • สอบข้อเขียน : 23 พฤศจิกายน 2558
  • สอบสัมภาษณ์ : 30 พฤศจิกายน 2558
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประกาศโครงการฉบับเต็ม

โครงการ Active Recruitment

 • กำหนดการ รอบ 1
  • รับสมัคร : 5 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558
  • สอบข้อเขียน : 23 พฤศจิกายน 2558
  • สอบสัมภาษณ์ : 30 พฤศจิกายน 2558
 • กำหนดการ รอบ 2
  • รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2559
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เคยได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ แข่งขันหุ่นยนต์ในระดับเขตขึ้นไป หรือมีผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

โครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT

 • กำหนดการ
  • 7 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

Admission กลาง

 • กำหนดการ
  • 6 – 17 พฤศภาคม 2559

รับตรง59 +ทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม-FIBO พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

เว็บไซต์