รับตรง59 โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2559

รับตรง59 โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • การจัดการงานวิศวกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
   • พัฒนาธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษา การสื่อสารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภูมิภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน
 • มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านเขตภูมิภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 380 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์