รับตรง59 รอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2559

รับตรง59 รอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ รอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

ทุนวไลยอลงกรณ์ 1

 • รูปแบบ
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษาแรก
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.25 ทุกภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

ทุนวไลยอลงกรณ์ 2

 • รูปแบบ
  • ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 5,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ถ้าในภาคการศึกษาใด มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท
  • เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ถ้าในภาคการศึกษาใด มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.75 จะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 บาท ยกเว้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จะได้รับทุนสนับสนุน 8,000 บาท
 • (หน้า 4)

ทุนจิตอาสา

 • รูปแบบ
  • ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 5,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรอง โดยสามารถเสนอชื่อได้โรงเรียนละ 1 ชื่อ
  • เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และต้องมีผลการเรียนทุกภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 และมีแฟ้มสะสมผลงานด้านจิตอาสา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา และสิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกหากผลการเรียนต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • สามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น (ทุนวไลยอลงกรณ์ 1, ทุนวลัยอลงกรณ์ 2, ทุนจิตอาสา)

จำนวนรับ

 • รวม 130 ทุน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์