รับตรง59 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2559

รับตรง59 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • เคมี
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
   • เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปีต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
   • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • ทัศนศิลป์ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ออกแบบเซรามิก
   • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
   • การบัญชี
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน
   • การบัญชี
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน
   • การเงิน
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
   • วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมวัสดุพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 10)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 ปี
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
   • การจัดการผังเมือง
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1,343 คน
 • (หน้า )

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 3, 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์