TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 +ทุน โครงการ พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 และไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 และไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 • เมือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7