รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ โควตาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2558 : สมัครทางไปรษณีย์
 • 7 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
 • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • อาหารและโภชนาการ-เทียบโอน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด โดย ปวช./ม.6 ใช้ 4 เทอม และปวส. ใช้ 2 เทอม
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณมดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์