รับตรง59 โควตาเรียนดี, กิจกรรมดี คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี, กิจกรรมดี คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2, 7)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

 • การบัญชี-ภาคปกติ
 • การจัดการ-ภาคปกติ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการ-ภาคสมทบ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาด-ภาคปกติ
 • การตลาด-ภาคสมทบ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-ภาคปกติ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-ภาคสมทบ
 • (ภาคปกติ : เรียนจันทร์-ศุกร์)
 • (ภาคสมทบ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 • (ประเภทเรียนดี หน้า 3)
 • (ประเภทกิจกรรมดี หน้า 5)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
 • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • การเงิน
 • (ประเภทเรียนดี หน้า 4)
 • (ประเภทกิจกรรมดี หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
 • ประเภทเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดย ม.6/ปวช. ใช้ 4 เทอม และปวส. ใช้ 2 เทอม
 • ประเภทกิจกรรมดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดย ม.6/ปวช. ใช้ 4 เทอม และปวส. ใช้ 2 เทอม
  • มีประวัติ ผลงาน ความสามารถ ได้แก่ ความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นักร้อง นักแสดงมโนราห์ หนังตะลุง กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานดีเด่นทางด้านกิจกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์