รับตรง59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น (รอบที่ 2)

รับตรง59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 8)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 8, 2)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-เอกคู่
  • (หน้า 8)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 9, 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาสเปน
  • (หน้า 10)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • (หน้า 11, 3)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การตลาดระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ (วิทยาเขตหนองคาย)

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 2559 และ/หรือ ผลการสอบ PAT ครั้งที่ 1/2559
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1,232 คน
 • (หน้า )

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: