รับตรง59 โควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต : 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558
 • สมัครด้วยตนเอง : 9 – 26 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ศาลายา
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ศาลายา
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและบริการ
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • การโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   • การบัญชี
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • บริหารธุรกิจ-หลักสูตรภาษาจีน
  • ศาลายา
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • การบัญชี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์
  • พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 • วิทยาลัยเพาะช่าง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม. 6 ปวชปวส
 • กลุ่มเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • กลุ่มกิจกรรมเด่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาสังคม โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ณ พื้นที่ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์