โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2556

โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2556

ด้วยคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 20 เมษายน 2556

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นหญิงหรือชาย อายุ 18-30 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรีม

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ห้อง 2404 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์