รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 (2 ครั้ง)

รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 (2 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 13 พฤศจิกายน 2558 – 6 มกราคม 2559
 • ครั้งที่ 2 : 22 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ประวัติศาสตร์
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • เศรษฐศาสตร์
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • การจัดการบริการสังคม
  • (คุณสมบัติ หน้า 5)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 25)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 34)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • สารสนเทศศึกษา
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ภาษาอังกฤษ
  • เศรษฐศาสตร์
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • (คุณสมบัติ หน้า 5)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 25)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 34)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 35)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 35)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ
  • การบัญชี
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 35)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ
  • การบริหารทั่วไป
  • การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 35)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • การบริหารทั่วไป
  • การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 36)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 36)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 36)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 36)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (คุณสมบัติ หน้า 10)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (คุณสมบัติ หน้า 10)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
  • (คุณสมบัติ หน้า 10)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • (คุณสมบัติ หน้า 11)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
 • คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (คุณสมบัติ หน้า 12)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • การสอนคณิตศาสตร์
  • การสอนเคมี
  • การสอนชีววิทยา
  • การสอนฟิสิกส์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การสอนภาษาจีน
  • การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
  • การสอนศิลปะ
  • การสอนนาฏยสังคีต
  • (คุณสมบัติ หน้า 13)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 29)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 13)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 29)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน หลักสูตร 2 ปริญญา ภาคปกติ เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
  • การสอนเคมี
  • การสอนชีววิทยา
  • การสอนฟิสิกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 13)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 29)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 13)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ
  • วิทยาการเดินเรือ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  • (คุณสมบัติ หน้า 16)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 31)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการ (ไม่เปิดรับในปีการศึกษา 2559)
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโรงแรมนานาชาติ
  • ศิลปศาสตร์-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ศิลปศาสตร์-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • ศิลปกรรมศาสตร์-นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (คุณสมบัติ หน้า 17)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 31)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (คุณสมบัติ หน้า 18)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (คุณสมบัติ หน้า 19)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (คุณสมบัติ หน้า 21)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • คณะอัญมณี ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (คุณสมบัติ หน้า 21)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • (คุณสมบัติ หน้า 21)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 33)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (คุณสมบัติ หน้า 22)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 33)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (คุณสมบัติ หน้า 23)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 33)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่รับสมัครวุฒิเทียบเท่า
 • สำหรับครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT
 • สำหรับครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • บางสาขาวิชา ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำ
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • ครั้งที่ 1
  • ภาคปกติ 2,158 คน
  • ภาคพิเศษ 443 คน
 • ครั้งที่ 2
  • ภาคปกติ 2,022 คน
  • ภาคพิเศษ 437 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 24, 43)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 42)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: