รับตรง59 พิจารณาผลการเรียน,ความสามารถพิเศษ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559

รับตรง59 พิจารณาผลการเรียน,ความสามารถพิเศษ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 10 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์สากล
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ภูมิสารสนเทศ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ภาษาอังกฤษ
   • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
   • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เกษตรศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 10)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
   • (หน้า 13)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการโลจิสติกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต/ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการ/โลจิสติกส์ต่อเนื่อง
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
   • การสื่อสารมวลชน-ผู้ประกาศและการแสดง
   • การสื่อสารมวลชน-ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • (หน้า 16)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 18)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 18)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • (หน้า 19)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 19)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   • (หน้า 19)
 • ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด และ/หรือ มีความสามารถพิเศษตรงกับสาขาวิชาที่สมัคร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,147 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-บางสาขา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขา
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 21)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: