รับตรง59 วิชาการ/กีฬา/ความสามารถพิเศษ ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2559

รับตรง59 วิชาการ/กีฬา/ความสามารถพิเศษ ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี โครงการวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2)

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • เทคนิคอุตสาหกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • ช่างยนต์
   • อิเล็กทรอนิกส์
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • ไฟฟ้ากำลัง
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การเลขานุการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
  • ศูนย์นนทบุรี
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
  • (หน้า 12)

ระดับปริญญาตรี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • พืชศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การบริหารธุรกิจการเกษตร
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงาน
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   • การบัญชี
  • ศูนย์นนทบุรี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การบัญชี
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การบัญชี
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • ศูนย์นนทบุรี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 17)
 • คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • สถาปัตยกรรม
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 18)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
   • การโรงแรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 19)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การบัญชี
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การบัญชี
  • ศูนย์นนทบุรี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การบัญชี
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 24)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ศูนย์นนทบุรี
   • สถาปัตยกรรม
  • ศูนย์นนทบุรี
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • รับตรงวิชาการ
  • พิจารณาคุณสมบัติ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • รับตรงกีฬาหรือความสามารถพิเศษ
  • พิจารณาคุณสมบัติ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และความสามารถทางด้านกีฬา หรือความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ดนตรี โดยมีเอกสารแสดงเกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรด้านต่างๆ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์