รับตรง59 โควตาทั่วไป 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

รับตรง59 โควตาทั่วไป 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 2, 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • นวัตกรรมการออกแบบ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • ศิลปกรรม
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3, 15)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3, 16)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
  • (หน้า 4, 18)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 4, 17)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ดนตรีศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ภาษาไทย
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4, 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ PAT 5 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 5, 12)

จำนวนรับ

 • รวม 1880 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: