รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 2, 11)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 3, 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • (หน้า 3, 11)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3, 12)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 3, 12)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
  • (หน้า 3, 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ในด้านต่าง ๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ PAT 5 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 4, 10)

จำนวนรับ

 • รวม 127 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • สอบสัมภาษณ์-เฉพาะบางสาขาวิชา
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์