รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาโบราณคดี
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ
  • 20 คน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ
  • 20 คน
 • สาขาวิชามานุษยวิทยา
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ
  • 20 คน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม
  • 30 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • GAT ตอน 2 อังกฤษ
  • 25 คน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.1 ฝรั่งเศส
  • 20 คน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ
  • 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร เทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์