รับตรง59 ความสามารถด้านวัฒนธรรม คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 ความสามารถด้านวัฒนธรรม คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 20 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น)
  • สาขาวิชาโบราณคดี 5 คน
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5 คน
 • ด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทย 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่น เทียบเท่า
 • สาขาวิชาโบราณคดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบปฏิบัติ-เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์