โครงการรับตรง นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT)

จำนวนรับ

  • 80 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์