รับตรง59 คณะจิตรกรรม 3 โครงการ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 คณะจิตรกรรม 3 โครงการ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2558
  • (หน้า 3)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้ายตามจำนวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยการปฏิบัติและสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • 25 คน
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
  • สถาบันการศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์มายังคณะจิตรกรรมฯ
  • (หน้า 3)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 25 กันยายน – 30 ตุลาคม 2558
  • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ระดับจังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ ตามที่คณะกำหนด
  • (หน้า 4)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ
  • (หน้า 5)
 • จำนวนที่รับ
  • 20 คน
  • (หน้า 4)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)

โครงการสอบตรง

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
  • (หน้า 7)
 • กลุ่มประเภท
  • ประเภททั่วไปทุกวิชาเอก 55 คน
  • ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 10 คน
  • ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 10 คน
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เฉพาะประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • (หน้า 7)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบความรู้ทั่วไป
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)
 • จำนวนที่รับ
  • 75 คน
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์