โครงการรับตรง โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (รอบ 2) 2556

โครงการรับตรง โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (รอบ 2) 2556

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2555 แผนการเรียน วิทย์-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยใช้คะแนนฌแลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1-3 จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี มัธยมศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 1-3 หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาโนเทคโนโลยี

จำนวนรับ

 • 25 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : nanokmitl@hotmail.com
 • หรือทางโทรสาร : 02-329-8265
 • หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ดังนี้
  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เลขที่ 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง
  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ