รับตรง59 โควตานักเรียนค่ายสอวน. พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

รับตรง59 โควตานักเรียนค่ายสอวน. พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักเรียนที่สอบผ่านค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาที่เปิดรับ
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม 20 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
   • วิศวกรรมระบบควบคุม 3 คน
   • วิศวกรรมวัดคุม 2 คน
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค 2 คน
   • วิศวกรรมเคมี 2 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
   • วิศวกรรมเกษตร 1 คน
   • วิศวกรรมโยธา 5 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน
   • วิศวกรรมอาหาร 2 คน
   • วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 2 คน
   • วิศวกรรมปิโตรเคมี 2 คน
   • วิศวกรรมขนส่งทางราง 2 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 10 คน
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ 2 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 คน
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 คน
   • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 5 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • สาขาที่เปิดรับ
   • ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาที่เปิดรับ
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • พัฒนาการเกษตร
   • นิเทศศาสตร์เกษตร
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
   • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
   • เกษตรศาสตร์-โรคพืช
   • เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา
   • เกษตรศาสตร์-ภูมิทัศน์
  • คุณสมบัติ
   • เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกสาขาวิชา
   • เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สมัครผ่านระบบรับตรงแบบโควตาของคณะ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาที่เปิดรับ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
   • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 1 คน
   • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต วิทย์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาที่เปิดรับ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
   • เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ต่างๆทั่วประเทศเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิต คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ
   • สอบได้ลำดับที่ 1 – 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิต คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ
   • ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิต คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาที่เปิดรับ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
   • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือโรงเรียน หรือวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ITLTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนนย่อยสำหรับแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือ TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • สาขาที่เปิดรับ
   • วิศวกรรมวัสดุนาโน 10 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
  • สาขาที่เปิดรับ
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.55 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
  • สาขาที่เปิดรับ
   • วิศวกรรมระบบการผลิต 10 คน
  • คุณสมบัติ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิสอวน.
  • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครโดยตรงที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา สอวน. สำนักงาน ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์