รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยวิธีรับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • เกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • การปกครอง
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร (ยกเลิก)
  • การจัดการธุรกิจ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช หรือปวส.
 • กลุ่มพื้นที่ภาคอีสาน
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
 • กลุ่มพื้นที่ภาคอื่น
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคอื่นทั่วประเทศ ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้างต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา สำหรับม.6, ปวช หรือ 3 ภาคการศึกษา สำหรับปวส. ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 2,764 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10, 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์