โครงการรับตรง โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

โครงการรับตรง โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศูนย์ สอวน.สำหรับภูมิภาคตะวันตก มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณิตศาสตร์ — 5 คน
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ — 5 คน
 • สถิติ — 5 คน
 • เคมีชีววิทยา — 5 คน
 • จุลชีววิทยา — 5 คน
 • ฟิสิกส์ — 5 คน
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม — 5 คน
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 5 คน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 5 คน

คุณสมบัติ

 • ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. (ค่าย 1)

จำนวนรับ

 • รวม 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ”) ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นสำคัญ หากส่งใบสมัครช้ากว่าวันที่ที่กำหนด คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์