รับตรง59 รอบหลัง Admission คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

รับตรง59 พยาบาล/เภสัช/สาธารณสุข/การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการบิน และอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558
 • บัดนี้ – 8 มกราคม 2559
 • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2559
 • บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2559
 • บัดนี้ – 11 มีนาคม 2559
 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ ที่ต้องสอบคัดเลือก

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะการบิน
  • สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

สาขาที่เปิดรับ ไม่ต้องสอบคัดเลือก คณะละ 30 คน

 • คณะศิลปศาสตร์
  • จีนศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยว
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคปกติ/จ-ศ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ/ส-อา
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาไทย
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการและบริหาร-ภาคปกติ/จ-ศ
  • การจัดการและบริหาร-ภาคพิเศษ/อา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร, น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ผู้ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร, น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม
  • อายุ 16 – 27 ปีบริบูรณ์
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร, น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ผู้ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร, น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม
  • อายุ 16 – 29 ปีบริบูรณ์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร, ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง
  • สายตาปกติ ไม่บอดสี การได้ยินของหูไม่ผิดปกติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  • อ. ทราย : 088-882-3451
  • อ.ดาว : 089-201-8979
  • อ.น้ำเพชร : 087-797-1963
  • อ.จิ๋ว : 095-496-9903

เว็บไซต์