TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 นวัตกรรมดิจิทัล/เทคโนโลยีดิจิทัล-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2558 – 11 มกราคม 2559
 • รอบที่ 2 : 15 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2559
 • รอบที่ 3 : 13 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือมีผลการสอบ PAT / SAT / GCSE หรือ GED ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL หรือ TU-GET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
  • ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
  • ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7