โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวจาก 2 กลุ่มดังนี้
 • กลุ่มที่ 1
  • คณิตศาสตร์ — 15 คน
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ — 15 คน
  • สถิติ — 15 คน
  • ฟิสิกส์ — 15 คน
  • เคมี — 20 คน
  • ชีววิทยา — 20 คน
  • จุลชีววิทยา — 10 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม — 10 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 30 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 60 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบจากระบบใดระบบหนึ่ง ของ สทศ. ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศฯ นี้

จำนวนรับ

 • รวม 210 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.sc.su.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์