รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลตะวันออก-จักรพงษภูวนารถ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลตะวันออก-จักรพงษภูวนารถ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประเภทโควตา ทั่วไป
 • ประเภทโควตา กิจกรรม

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การบริหารการตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคสมทบ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การบริหารการตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การบริหารการตลาด
   • การตลาดระหว่างประเทศ
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการระบบขนส่ง
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์-ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือปวส.
 • ประเภทศทั่วไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทกิจกรรม
  • มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ดนตรีไทย รำไทย ทักษะทางภาษาไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 670 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์