รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประเภทโควตา-เรียนดี
 • ประเภทโควตา-กิจกรรมเด่น กีฬาดี

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กันยายน – 30 ตุลาคม 2558, สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 14 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2558, สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • เกษตรกลวิธาน-เทียบโอน
   • พืชศาสตร์
   • พืชศาสตร์-พืชไร่-เทียบโอน
   • พืชศาสตร์-พืชสวน-เทียบโอน
   • พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ-เทียบโอน
   • สัตวศาสตร์
   • สัตวศาสตร์-เทียบโอน
   • ประมง
   • ประมง-ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-เทียบโฮน
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • (หน้า 4)
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบิน
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือปวส. ในสาขาตามที่กำหนด
 • ประเภทโควตา-เรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา สำหรับ ม.6/ปวช. หรือ 2 ภาคการศึกษา สำหรับ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • ประเภทโควตา-กิจกรรมเด่น กีฬาดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา สำหรับ ม.6/ปวช. หรือ 2 ภาคการศึกษา สำหรับ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.25 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและความสามารถพิเศษอื่นๆ โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 415 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์