รับตรง59 โควตาทั่วประเทศ ราชมงคลตะวันออก-จันทบุรี 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 โควตาทั่วประเทศ ราชมงคลตะวันออก-จันทบุรี 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีเทียบโอน ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 – 31 ตุลาคม 2558
 • รอบที่ 2 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • รอบที่ 3 : 1 – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • ระบบสารสนเทศ
   • ระบบสารสนเทศ-เทียบโอน
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
  • (ค่าใช้จ่าย หน้า 10)
  • (แนวทางการศึกษา หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืนศาสตร์
   • พืนศาสตร์-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-เทียบโอน
   • ประมง
   • ประมง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-สุขภาพและความงาม
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีเทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเทคโนโลยีเครื่องกล-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
  • (ค่าใช้จ่าย หน้า 9)
  • (แนวทางการศึกษา หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • โควตา ประเภทเรียนดี
  • ระดับปริญญาตรี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • โควตา ประเภทกิจกรรมเด่น
  • ระดับปริญญาตรี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ โดยมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถที่รับรองจากโรงเรียน องค์กรระดับจังหวัดขึ้นไป
  • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
   • มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ โดยมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถที่รับรองจากโรงเรียน องค์กรระดับจังหวัดขึ้นไป
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 705 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์