รับตรง59 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2559

รับตรง59 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับปวช. เข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรอืกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ V-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์