รับตรง59 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่ภูเก็ต
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการ-ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • (หน้า 4)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • วาริชศาสตร์
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเภสัชศาสตร์-หาดใหญ่
  • เภสัชกรอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 5)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์-หาดใหญ่
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 7)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • เทคโนโลยีการประมง-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์นิเทศ
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • การจัดการสารสนเทศ
  • บริหารธุรกิจ
  • ประวัติศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมสงเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 12)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศธุรกิจ:จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภูเก็ต
  • การจัดการระบบวิศวกรรม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 14)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดการรัฐกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 15)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง2)

 • 14 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2558

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  • โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา” จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
 • มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่ตนเองสังกัด สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: