รับตรง59 วิศวะ ปิโตรเคมี/วัสดุพอลิเมอร์, วัสดุขั้นสูง/นาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2559 (รอบแรก)

รับตรง59 วิศวะ ปิโตรเคมี/วัสดุพอลิเมอร์, วัสดุขั้นสูง/นาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2559 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี +ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กันยายน – 22 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ 45 คน
  • สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
 • สอบได้ในลำดับที่ 1 – 35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • (หน้า 3)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 9)

จำนวนรับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาเคมี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์