รับตรง59 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤศจิกายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร 3 คน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์ 1 คน
  • การพยาบาลสัตว์ 1 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน 1 คน
  • การจัดการ 1 คน
  • การจัดการการผลิต 1 คน
  • การตลาด 1 คน
  • การบัญชี 1 คน
 • คณะประมง
  • การจัดการประมง 3 คน
  • ผลิตภัณฑ์ประมง 1 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา 1 คน
  • ดนตรีไทย 1 คน
  • ดนตรีตะวันตก 1 คน
  • ภาษาไทย 2 คน
  • วรรณคดีไทย 2 คน
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์ 1 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 1คน
  • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา 3 คน
  • สุขศึกษา 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ 1 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 1 คน
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1 คน
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 1 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 คน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม 2 คน
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์ 1 คน
  • รัฐศาสตร์ 1 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ 1 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 1 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 คน
 • (หน้า 2 )

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน)
  • เป็นผู้มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน
  • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร
  • เป็นผู้มีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง และขับร้องประสานเสียง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 4, 7, 11)

จำนวนรับ

 • รวม 54 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์